Bedrijfsfysiotherapie, ook wel arbeidsfysiotherapie genoemd, is namelijk vooral gericht op het zo veel mogelijk beperken of nog liever voorkomen van ziekteverzuim van de werknemers.

Goed werkgeverschap begint bij een prettige werksfeer met gezonde en fitte medewerkers. Voor alle werkgevers en werknemers die te maken hebben met ziekteverzuim en het voorkomen daarvan is er de Arbo-wet. In deze wet staan verschillende regels met als doel ziekteverzuim bij werknemers te voorkomen en te verhelpen. Veel bedrijven stellen voor de zekerheid een werkplekonderzoek in. De inzet van een bedrijfsfysiotherapeut is hierbij een belangrijke ondersteuning.

Wet Verbetering Poortwachter

Naast de Arbo-wet bestaat er ook nog de Wet Verbetering Poortwachter. Ook hier is het doel de arbeidsongeschikte werknemer weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Bij deze wet is het de bedoeling dat zowel de werkgever als de zieke werknemer met Arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts (en ook bijvoorbeeld een bedrijfsfysiotherapeut) samenwerken om ervoor te zorgen dat de werknemer zijn of haar werkzaamheden zo snel mogelijk weer kan hervatten. In veel gevallen kan de bedrijfsfysiotherapeut hier een belangrijke rol in spelen. Hij kan immers een groot deel van de klachten voorkomen of verhelpen, en zorgen voor de nodige voorlichting om te zorgen dat het ziekteverzuim ook in de toekomst zo veel mogelijk beperkt blijft.

Ziektewet uitkering

Nadat de werknemer ziek gemeld is, krijgt hij een ziektewet-uitkering. Dit ziekengeld is meestal 70% van het laatstverdiende salaris. Het fonds waar deze uitkering van betaald wordt, wordt ook wel de Werkhervattingskas (WHK) genoemd. Een deel van het geld dat uit die kas komt, komt van de premies die de werkgever betaalt voor de ziektewet. Op de site van het UWV kun je meer informatie vinden over hoeveel je krijgt en hoelang dit ziekengeld uitgekeerd wordt. Intussen moeten er wel afspraken gemaakt worden met het UWV en de bedrijfsarts welke hulp er moet worden ingezet om de werknemer weer te re-integreren.

Werkzaamheden van de bedrijfsfysiotherapeut

Een bedrijfsfysiotherapeut probeert gezondheidsproblemen van de werknemer zo veel mogelijk te voorkomen. Deze fysiotherapeut is vooral gespecialiseerd in bewegingen en houding met betrekking tot je werk. Hij geeft voorlichting aan o.a. werknemers over zware lichamelijke belasting en je houding bij je werk achter de computer. Om te voorkomen dat de werknemer arbeidsongeschikt raakt, beoordeelt de bedrijfsfysiotherapeut de ergonomie van de werkplek, de werkhouding, de handelingen die de werknemer moet verrichten maar ook de arbeidsomstandigheden waarin de werknemer zich bevindt.

Als ondanks alles toch een werknemer arbeidsongeschikt raakt, door bijvoorbeeld overbelasting zoals bij RSI of overbelasting aan andere spieren, gewrichten en botten, is het de taak van de arbeidsfysiotherapeut deze klachten zo snel mogelijk te herstellen of tenminste te verminderen, zodat de werknemer weer snel aan het werk kan. Ook biedt de bedrijfsfysiotherapeut ondersteuning bij re-integratie voor werknemers die al wat langer uit de roulatie zijn.

Bedrijfsfysiotherapie ‘in company’

Bij bedrijfsfysiotherapie ‘in company’, is de bedrijfsfysiotherapeut werkzaam in de onderneming zelf. Het voordeel hiervan is natuurlijk dat hij het bedrijf goed kent, waardoor hij de oorzaak van de klachten meteen te lijf kan gaan. Hij loopt rond in het bedrijf en spreekt medewerkers zo nodig aan op hun werkhouding. Hij geeft trainingen en kijkt naar de arbeidsomstandigheden en de mate van inzetbaarheid van de werknemers. Op deze manier kan hij een berekening maken van de kans op verzuim. Hij kan dus ook bepalen in hoeverre de werknemer aan het werk kan of voor hoeveel procent de werknemer een afkeuring kan verwachten. Omdat hij het bedrijf goed kent, kan hij ook een belangrijke rol spelen in het zoeken naar passend ander werk voor werknemers die afgekeurd zijn voor het werk dat ze deden.

Oorzaken van arbeidsongeschiktheid

De belangrijkste oorzaken voor arbeidsongeschiktheid met betrekking tot het bewegingsapparaat zijn, zoals al eerder genoemd, een verkeerde werkhouding en overbelasting door te zwaar lichamelijk werk.

Stress

Ook stress kan indirect een oorzaak zijn van overbelasting van spieren en gewrichten. Als je te veel te maken krijgt met stress, doordat je bijvoorbeeld te veel last hebt van werkdruk, kunnen je spieren op den duur gaan verstrakken. Als dit lang aanhoudt kun je nek- en rugklachten krijgen. Ook hoofdpijn is een veel voorkomende klacht. Dit kan ook ontstaan door gespannen spieren. Deze klachten kunnen zo erg oplopen dat je niet meer goed kunt functioneren, waardoor de productiviteit ook afneemt. Daarom is het ook belangrijk dat de arbeidsomstandigheden goed zijn.